Privredno društvo “NOVOHEM” D.O.O. ŠABAC je osnovano u mesecu martu 2000.godine kao višepersonalno društvo sa ograničenom odgovornošću, sa osnovnim ciljem da se bavi proizvodnjom strateških hemijskih proizvoda koji su nezamenljive komponente u pojedinim industrijskim granama, poput industrije za proizvodnju deterdženata, industrije za proizvodnju boja, metaloprerađivacku industriju i u drugim industrijskim granama u kojima antipenušavci i silikonske emulzije imaju široku primenu.

Privredno društvo “NOVOHEM” D.O.O. ŠABAC danas slovu za jednu od vodećih kompanija u Srbiji po proizvodnji hemijskih sredstava za kontrolu pene – antipenušavaca, hemijskih sredstava za odvajanje i podmazivanje, hemijskih sredstava za čišćenje, proizvoda autokozmetike, aditiva za proizvodnju ulja i emulzija u metaloprerađivačkoj industriji.

Organizacijom i načinom rada privredno drustvo se prilagođava savremenim načinima poslovanja na domaćem i na inostranom tržištu.

Kontinuiranom razradom razvoja svojih strateških proizvoda i neprestanom dogradnjom i usavršavanjem istih te stalnom kontrolom kvaliteta i stalnim stručnim usavršavanjem svojih zaposlenih te ulaganjem u laboratorijske i proizvodne kapacitete i programe “NOVOHEM” d.o.o. Šabac je na putu da stvori zavidnu poziciju jednog od vodećih proizvođača malotonažne hemije u srednjoj i jugoistočnoj Evropi.

Privredno društvo ‘NOVOHEM” D.O.O. ŠABAC, ima jasno definisanu viziju, misiju i svoje ciljeve a oni su:

VIZIJA

Naša vizija:
a) Biti lider u proizvodnji malotonažne hemije iz oblasti:
- sredstava za kontrolu pene – antipenušavaca
- sredstava za odvajanje i podmazivanje;
- autokozmetike;
- sredstava za čišćenje;
- aditiva u proizvodnji ulja;
- emulzija u metaloprerađivackoj industriji,
Kako na teritoriji Srbije, tako na prostorima regiona pa i šire.

b) Aktivno razvijati proizvodne procese primenom novih standarda, tehnologija i mera zaštite a u prijateljstvu sa okruženjem držeći se principa održivog razvoja.

c)Sistematski obrazovati kadrove te obezbediti prilagodljivost novim tehnologijama i zahtevima tržišta.

d) Obezbediti kontinuirani napredak privrednog društva stalno unapređujući sisteme upravljanja i težeći poslovnoj izvrsnosti.

e) Proizvoditi sa visokim stepenom iskorišćenja svih svojih resursa,

f) Proizvoditi visoko kvalitetne, standardizovane i pouzdane proizvode koji ce zadovoljiti sve zahteve nasih kupaca, te na taj način stvoriti uslove za stvaranje dodatne vrednosti našim korisnicima, zaposlenima, vlasnicima i društvu u celini.

MISIJA

Privredno društvo “NOVOHEM” D.O.O. ŠABAC, postoji:

a) Da tržištu Srbije i širem regionu pruži visoko kvalitetne proizvode usaglašene sa vazecim stručnim standardima i kriterijumima svetskog tržišta, stvarajući pri tome dodatne vrednosti vlasnicima, zaposlenima i društvu u celini.

b) Da za svoje kupce proizvede kvalitetan, stabilan, pouzdan i u svemu ekoloski bezbedan proizvod, te sigurnu distribuciju i kontinuirano snabdevanje.

CILJEVI

Menadžment “NOVOHEM” d.o.o. ŠABAC postavlja opšte (kratkoročne i dugoročne) ciljeve, koji obuhvataju:
* aspekte kvaliteta i
* finansijske aspekte
i iskazuje ih merljivim pokazateljima.

Ciljevi su usklađeni sa Politikom kvaliteta, a polaz za njihovu kvantifikaciju čine rezultati ostvareni u prethodnom periodu, predviđanja za naredni period i smernice definisane Vizijom organizacije.